Πληροφορίες για Μέλη

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά και συνδεδεμένα:

Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα τα οποία εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης, όπως Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, Υγείας & Ασφάλειας και συναφών προτύπων ή συστημάτων στα πλαίσια ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης ή και Μοντέλων Επιχειρηματικής Αριστείας ή άλλων προτύπων και τα οποία έχουν αξιολογηθεί με επιτυχία από Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης ή άλλο διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης ή αναγνωρισμένο Ίδρυμα / Οργανισμό. Η ετήσια συνδρομή Τακτικού μέλους ορίζεται σε €150 και το δικαίωμα εγγραφής €50 (εφάπαξ).

Τακτικό Μέλος

Download

Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες ταυτίζονται με τους σκοπούς του Συνδέσμου ή και συμβάλουν στην προώθηση του θεσμού της Ποιότητας.

Η ετήσια συνδρομή Συνδεδεμένου Μέλους (Νομικό Πρόσωπο) είναι €150 και του Συνδεδεμένου Μέλους (Φυσικό Πρόσωπο) η συνδρομή είναι €50. Το δικαίωμα εγγραφής και για τις δύο κατηγορίες είναι €25 (εφάπαξ).

Συνδεδεμένα Μέλη (Φυσικά Πρόσωπα)

Download

Συνδεδεμένα Μέλη (Νομικά Πρόσωπα)

Download