Όραμα

Ηγέτης στην προώθηση της ποιότητας

Αποστολή

 • Η προσθήκη αξίας στα μέλη με βάση τις αναγνωρισμένες ανάγκες τους
 • Η προαγωγή της ποιότητας, στην ευρύτερη της έννοια, στην κοινωνία
 • Η προβολή και προώθηση των καλών πρακτικών των μελών μας
 • Η ανάπτυξη και διάχυση γνώσης στον τομέα της ποιότητας

Αξίες

 • Διαφάνεια
 • Υπευθυνότητα
 • Εμπιστοσύνη
 • Επαγγελματισμός
 • Δημιουργικότητα
 • Ακεραιότητα
 • Αντικειμενικότητα
 • Ανεξαρτησία

Στρατηγικοί Σκοποί

 • Κατανόηση αναγκών και δημιουργία δράσεων για αύξηση αξίας στα μέλη
 • Ανάπτυξη μηχανισμών επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη και διάχυση γνώσης και καλών πρακτικών στον τομέα της ποιότητας
 • Ανάπτυξη μηχανισμών εξεύρεσης νέων μελών
 • Έσοδα